Fundacja Jeppsena została powołana w 2017 roku przez pracowników firmy Jeppesen Poland, którym leżą na sercu problemy ludzi, których spotykamy na codzień. Fundacja poswatała bo wierzymy, że czasem nawet mała pomoc, mały gest może zmienić czyjeś życie. Czasem lekka zachęta bądź wsparcie sprawia, że dobrzy ludzie mogą sięgnąć gwiazd i spełniać swoje marzenia.

Najważniejszym dla nas jest to by zaszczepiać w ludziach chęć pomocy innym. Każdy gest nawet najmniejszy może zmienić  otaczający nas świat, a przede wszystkim świat osoby w potrzebie.

Nasza Fundacja na razie rozkwita, jeśli bliskie są Ci cele, które przed sobą stawiamy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

STATUT FUNDACJI JEPPESENA
z dnia 13.04.2017 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Jeppesena, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Rafała Stepnowskiego, Ewę Szczepkowską oraz Martę Gołyszny zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Ogonowską w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Lendziona 16/4, w dniu 27 marca 2017 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 2. Fundacja została zawiązana na czas nieoznaczony.

§4

Ministrem właściwym dla Fundacji jako organ nadzoru jest Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe lub inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej jednomyślne przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki lub medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego je oznakowania graficznego, które wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Celem Fundacji jest:
 1. inicjowanie i wspieranie pomocy społecznej na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 2. wyrównywanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności wśród rodzin i osób określonych w pkt. 1 powyżej,
 3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji mniejszości narodowych,
 4. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych,
 5. działalność w zakresie promocji kultury i sztuki, w szczególności poprzez wspieranie młodych artystów i wykonawców,
 6. działalność w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, w tym poprzez wspieranie młodych sportowców,
 7. działalność w zakresie promocji zachowań proekologicznych,
 8. ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego oraz zwierząt,
 9. działalność charytatywna,
 10. szerzenie idei wolontariatu, w szczególności poprzez jego organizowania w środowisku lokalnym,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy w środowisku lokalnym,
 12. działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. wsparcie finansowe lub rzeczowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób dotkniętych lub narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne,
 2. organizowanie zbiórek publicznych na rzecz osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej,
 3. organizowanie i finansowanie obozów, kolonii lub półkolonii dla dzieci i młodzieży,
 4. wsparcie finansowe lub rzeczowe sportowców,
 5. wsparcie finansowe lub rzeczowe artystów, wykonawców lub wydarzeń artystycznych,
 6. organizowanie programów stypendialnych i przyznawanie nagród,
 7. organizowanie festynów lub innych wydarzeń rozrywkowo – kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego,
 8. organizowanie wydarzeń promujących zdrowy, aktywny tryb życia oraz kulturę fizyczną i sport,
 9. organizowanie lub współorganizowanie stażów lub szkoleń, w szczególności  dla osób bezrobotnych lub narażonych na wykluczenie społeczne,
 10. pomoc w zakupie sprzętu medycznego lub sportowego, w szczególności poprzez finansowanie lub współfinansowanie,
 11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.

§10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacje jej celów statutowych określonych w § 7.

§12

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundacje, dowolną realizacje jednego z jej celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§13

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się  od 2 do 5 członków.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz inne wybrane osoby, zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.  
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub jednego z fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§16

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
  i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
 4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§17

 1. Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd) składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji (dalej: Prezes).
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd  podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując o nim  wszystkich członków Zarządu.
  W przypadku
 4. braku zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa po upływie 3 miesięcy od ostatniego posiedzenia Zarządu, każdy z członków Zarządu ma prawo wystąpił z wnioskiem do Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 1 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2.000  (słownie: dwóch tysięcy) złotych wymagana jest uprzednia zgoda Rada Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§20

 1. Fundacja może prowadzić w kraju lub zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, działalność gospodarczą w zakresie:
 1. usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
 2. działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką,
 3. działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
 4. działalności organizacji członkowskich,
 5. wydawnictw, rejestracji dźwięki i obrazy, poligrafii
 6. pomocy społecznej bez zakwaterowania,
 1. Rada Fundacji może podjąć decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji, którzy nie są zawieszeni.  

§21

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej Funduszu Założycielskiego.

§22

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne (dalej: zakłady).

§23

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

§24

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przez Zarządem i jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§25

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§26

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiana Statutu

§27

 1. Zmiany niniejszego statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

Postanowienia końcowe

§28

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

§30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.

POBIERZ STATUT

Marta Gołyszny

Prezes Zarządu Fundacji

Wieloletni koordynator wolontariuszy, od lat związana z idea English Camp oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII). Zakochana w samej idei pomagania, pomaga gdzie tylko może i gdzie jest potrzeba. Organizator lub współorganizator wielu wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Uwielbia jazdę na rowerze dobrą książkę oraz oczywiście pomaganie.

Iwona Przyboś

Członek Zarządu Fundacji

Idea wolontariatu towarzyszy jej od najmłodszych lat.
Zaczęło się od pomocy kolegom w zrozumieniu zawiłości matematycznych. Później były pierwsze wyjazdy jako opiekunka, czy sprzątanie zoo. Następnie organizacja lub współorganizacja różnorodnych akcji pomocowych dla ubogich, dzieci lub zwierzaków.
Nie umie siedzieć bezczynnie, uwielbia pomagać.

Tomasz Polidowski

Członek Zarządu Fundacji

Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Jeppesena.

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności Fundacji Jeppesena.

Administratorem danych jest Fundacja Jeppesena z siedzibą w Gdańsku zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680196 NIP 584-276-07-19 REGON 367-395-669.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja Jeppesena

Ul. Arkońska 6

80-387 Gdańsk

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: info@fundacjajeppesena.org
 • poczty tradycyjnej: ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk
 • telefonu: +48 881 916 698

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, działalność gospodarczą w zakresie:

usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,

działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką,

działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,

działalności organizacji członkowskich,

wydawnictw, rejestracji dźwięki i obrazy, poligrafii

pomocy społecznej bez zakwaterowania,

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe; (tel, email, adres)
 • dane biometryczne w zakresie cech fizycznych; (wymiary osoby)
 • (pesel, data ur, miejsce ur, miejsce pracy)
 • Dane do umów-zlecenia ( imię, nazwisko, imię ojca, data ur., seria i nr dowodu osobistego, tel., adres, nr konta bankowego)

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 3 lata (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@fundajcajeppesena.org lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka prywatności FJ

© Copyright - Fundacja Jeppesena